Raport criminalitate Moldova 2005


Corespondent: Dle ministru, luand in consideratie insemnatatea si pericoluldeosebit al fenomenului criminalitatii, problema combaterii acestui viciusocial a fost permanent in atentia conducerii ministerului si de nenumarate oria fost abordata in cadrul diverselor dezbateri la nivel inalt. Gh. Papuc:Desigur. Doresc sa ma refer la concret, anume, care au fost si sunt actiunileintreprinse, rezultatele, rezervele si problemele existente in activitateaserviciilor de mentinere a ordinii publice si voi nominaliza unele aspecte,care in viziunea mea, sunt iminente nu numai pentru organele de drept. Fiindconstienti de rolul fortelor de ordine publica in asigurarea ordinii de drept,conducerea M.A.I., a stabilit ca sarcini primordiale pentru anul curent este -intensificarea activitati combaterii criminalitatii, pledind pentru necesitateasporirii sigurantei cetateanului, redobindirii increderii si respectuluipopulatiei fata de politie si obtinerii sprijinului acesteia in efortul comunde prevenire a fenomenului infractional.


In aceasta ordine de idei, succesul solutionarii problemelor nominalizate,in mare masura, a fost axat pe conlucrarea stabila cu societatea civila,reanimarea de comun acord cu administratia publica locala a formatiunilorobstesti, in special al garzilor populare. Corespondent: Anul curent, fiinddeclarat an al profilaxiei criminalitatii, Va obligat la reanimarea sistemuluide ordine publica. Ce a fost intreprins la concret ? Gh. Papuc: In primul rind,Ministerul Afacerilor Interne si-a reorientat misiunile pledand asupra tacticiisi strategiei de activitate, concomitent vizand asupra eficientizariiintregului sistem de ordine publica, prin prevenirea si combatereacriminalitatii, cresterea mobilitatii dispozitivelor de ordine publica, pentrurealizarea efectiva a parteneriatului cu societatea si prioritar pentruindeplinirea misiunilor principale, materializate in domenii de actiuni.


militian


Reglementarea modalitatii de participare a cetatenilor la prevenireainfractiunilor si contraventiilor administrative, sustinerea pe toate caile aorganelor de drept in actiunile de mentinere a ordinii publice, s-a realizatprin organizarea activitatii Garzilor Populare la intreprinderi, institutii,organizatii, precum si locurile de trai ale cetatenilor. Anume, in tara suntformate si activeaza in total 1217 detasamente ale Garzilor Populare, careincadreaza 19.055 membri. Dintre acestea – 1046 detasamente pe langaprimarii, 124 la intreprinderi si 47 detasamente la institutii de invatamant.Drept urmare a activitatilor acestor formatiuni obstesti, sunt cei 101infractori depistati in momentul comiterii infractiunilor si respectiv 76anuntati in urmarire penala. Pentru comiterea diverselor contraventiiadministrative au fost retinute 16968 persoane.


Corespondent: De curind, MAI practica deplasarea in teritoriu si organizareaintruniri atit cu cetatenii, cit si cu administratia publica. Mai suntorganizate asemenea intrevederi si care este eficienta lor? Gh. Papuc: Acestlucru a fost initiat odata cu venirea mea la postura de ministru. Tin sa remarcca in acest scop au fost adoptate acte normative corespunzatoare. Respectiv, inscopul realizarii Planului de actiuni privind conlucrarea si colaborareaautoritatilor administratiei publice centrale cu autoritatilor administratieipublice locale si a Hotararii Guvernului Republicii Moldova privind stabilireazilei de intalnire a membrilor Guvernului si a conducatorilor organeloradministratiei publice centrale si locale cu cetatenii, pe parcursul I-luisemestru curent, a fost desfasurata „Ziua Ministerului” interitoiu, iar de catre factorii de decizie ai administratiei publice locales-au convocat intruniri, cu participarea nemijlocita a conducatorilor dincadrul M.A.I. In acest context, s-au petrecut intruniri de lucru si cu primariiraioanelor, fiind inaintate informatiile referitor la situatia criminogena interitoriu si planul concret de impulsionare si aprofundare a activitatiigarzilor populare.


Drept, urmare a actiunilor intreprinse, pe parcursul perioadei nominalizate,pe teritoriul tarii s-a stabilit o diminuare a criminalitatii cu 18,0%,comparativ cu perioada analogica a anului precedent. Corespondent: Care esterezultativitatea actiunilor fortelor de ordine publica ? Gh. Papuc: Aplicareaunor forme noi si dirijarea chibzuita cu fortele si mijloacele politiei deordine publica, au conditionat stoparea tendintelor criminalitatii pemajoritatea genurilor de infractiuni si categorii de persoane, cum ar fi:omoruri cu 18,5%, vatamari intentionate grave cu 13,9%, talharii cu 38,7%jafuri cu 21,4%, acte de huliganism cu 22,6%, rapiri cu 28,4%, furturi cu24,1%, inclusiv ale mijloacelor de transport cu 20,2%, si pastrarii ilegale aarmelor cu 30,4%.


politia


Un alt aspect pozitiv, este stoparea si descensiunea evidenta a niveluluicrimelor in sfera relatiilor familiale, inregistrindu-se o diminuare cu 26,9 lasuta a omorurilor si respectiv cu 63 a vatamarilor corporale grave. Faraindoiala, la obtinerea rezultatelor mentionate a influientat consecvent sidesfasurarea complexului masurilor preventiv - profilactice suplimentareprivind mentinerea ordinii publice si combaterea criminalitatii desfasurate decatre M.A.I. Doresc sa accentuez ca una din sarcinile primordiale la etapaactuala, este organizarea profilaxiei individuale si generale, sarcina care laviziunea mea tine de implicarea in acest proces a tuturor organelor de drept,administratiei publice locale si institutiilor de invasamint, MinisterulAfacerilor Interne fiind promotorul domeniului mentionat. Cu regret, incepandcu anii 1999 si pana in 2002 criminalitatea juvenila sa aflat anual in cresterede la 10 pana la 16,2 %. Aici mentionez, ca contributiile reale cu aspectpozitiv au fost obtinute si respectiv in domeniul profilaxiei delicventeijuvenile.


Reiesind din situatia creata anterior, precum si din faptul ca activitateade profilaxie si combatere a criminalitatii la acest compartiment se efectua inmare masura unilateral, doar din partea Ministerul Afacerilor Interne, la 13mai 2003 prin Hotarirea Guvernului nr. 566 au fost aprobate masurile specialepentru combaterea si prevenirea criminalitatii in randurile minorilor, actiune,care are menirea de a atrage in aceste activitati toate fortele sidispozitivele interesate de problema generatiei in crestere – fapt extremde necesar atit pentru generatia in crestere, cit si pentru societate inansamblu. Drept urmare a conlucrarii multilaterale a tuturor fortelor sanatoasedin societate, orientate preponderent la implementarea unor forme si metode noide lupta cu acel flagel, catre finele anului 2003 s-a reusit a diminuacriminalitatea juvenila cu 15,7%. Aceasta tendinta s-a mentinut in descensiunesi in perioada anului curent, fiind inregistrate 1779 infractiuni. Actualmente,factorii principali care actioneaza direct asupra criminalitatii juvenile sunt:lipsa supravegherii minorilor din partea parintilor plecati peste hotareletarii, abandonul scolar ca rezultat al situatiei nefavorabile in familiilesocial-vulnerabile, precum si scaderea culturii generale a minorilor.


Reiesind din analiza efectuata la inceputul anului de invatamint 2003-2004,din numarul total de copii de varsta scolara 1680 nu erau scolarizati, iar lafinele anului de studii, cu aportul organelor de politie, numarul acestora afost redus cu 50 la suta, sau de 861 elevi. In scopul impulsionarii activitatiide conlucrare cu ministerele si departamentele abilitate, precum si cuadministratia publica locala de competenta carora preponderent tine asigurareadrepturilor copilului, de catre Ministerul Afacerilor Interne, in conlucrare cuMinisterul Educatiei, la 23 martie curent a fost elaborat un plan comun deactiuni privind combaterea criminalitatii juvenile, unde ca sarcina prioritaraeste monitorizarea si evaluarea situatiei copiilor ramasi fara supraveghereamaturilor cu acordarea asistentei sociale.Corespondent: In unele situatii, din pacate, copiii ramin fara ingrijire, sinumiti “copii ai strazii”. Gh. Papuc: In conformitate cu Planulmasurilor suplimentare de profilaxie si combatere a fenomenului vagabondajului,cersitului si „copiilor strazi” in perioada anului curent, de catresubdiviziunile teritoriale ale MAI, au fost depistati si plasati provizoriu inCentrul de Plasament Temporar a Minorilor circa 800 “copii aistrazii” dezintegrati de familie. In conformitate cu prevederileHotararii Guvernului nr. 566 din 15 mai 03, in perioada de referinta de catresubdiviziunile teritoriale de politie de comun acord cu organele abilitate aufost organizate si petrecute ma mult de 2600 razii, in urma carora au fostluati la evidenta - 41 minori consumatori de droguri; 32 minori consumatori desubstante toxice; 419 persoane minore in stare de ebrietate; 364 minorivagabonzi; 141 minori cersetori, precum si luate la evidenta 247 familiiconsumatori de alcool si 304 socialmente-vulnerabile.Astazi devine tot mai evident ca, pentru o ofensiva eficienta impotrivacombaterii delicventei juvenile, vagabondajului, cersitului, curmarii cazurilorde influenta negativa asupra minorilor, imbunatatirea lucrului educativ cucopii, este necesar crearea unei structuri specializate la nivel deadministratie publica locala, care ar organiza si dirija corect toateserviciile de competenta carora tine ocrotirea drepturilor copilului, indeosebi acelor aflati in dificultate cu legea – adica, a unor comisiispeciale pentru problemele minorilor. In timp ce sistemul de prevenire acriminalitatii juvenile nu va include o coordonare a tuturor organelor siserviciilor care se vor implica din start la solutionarea problemelor sociale,reiesind din nevoile fiecarui copil, familie, resocializare si reintegrare alor in societate, nu se va atinge scopul scontat – apararea drepturilorprin asigurarea securitatii lor. Corespondent: Angajatii Departamentului OrdinePublica drept sarcina au un si de obligatiuni, primordial totusi, ramineasigurarea sigurantei si ordinei publice. Care este situatia la acestcompartiment ? Gh. Papuc: Eforturile depuse si pe parcursul acestui an a dus lao reducere cu 31 % a infractionalitatii, iar numarul infractiunilor comise inparcuri si strazi a diminuat cu peste 28 la suta. O alta problema la care asdori sa ma refer in continuare este supravegherea si controlul asupra armelor,perfectarea bazei normative si inlaturarea dificultatilor de ordinorganizatoric si practic. La acest capitol au fost elaborate 7 proiecte deHotarari ale Guvernului.Concomitent, pe parcursul perioadei nominalizate s-au efectuat 35.126verificari ale proprietarilor de arme, cu inaintarea pe marginea neajunsurilordepistate a 562 sesizari persoanelor juridice. In rezultatul verificarilorefectuate, pentru incalcarea regulilor de pastrare, folosire si aplicare, aufost ridicate 2839 arme de foc, 6454 munitii aferente de diferit calibru, 59grenade si mine, 40 materiale explozive si 10 arme albe. Masurile intreprinseau conditionat diminuarea cu 7,1% (52 infractiuni) a infractiunilor comise cuaplicarea armelor de foc, totodata, au fost inregistrate 72 infractiuni comisecu privire la purtarea, pastrarea, procurarea, fabricarea armelor de foc simunitiilor, ceea ce constituie o scadere cu 32,7%. Acest aspect este extrem deinteresat de organele de drept din statele vecine, unde nu exista Legeaportarma. S-a conlucrat fructuos cu colegi din Federatia Rusa, Ucraina, laacest capitol fiind activi si reprezentantii mass-media din strainatate.Coresopndent: Tot in copetenta Departamentului politiei de ordine publica estesi controlul asupra cetatenilor straini aflati in republica Moldova. Care-isituatia ? Gh. Papuc: Profilaxia, depistarea si documentarea cazurilor deincalcare a regulilor de sedere si expulzare a cetatenilor straini din tararamine o problema majora care este permanent in atentia Ministerului AfacerilorInterne.


Analizand real situatia la acest compartiment, avand ca scop eficientizareasi sporirea randamentului in activitatea de serviciu, reactionarea adecvataasupra evaluarii proceselor migrationale in tara, M.A.I. a intreprins masuriorganizatorice si de initiativa. Astfel, in scopul familiarizarii organelorstatale, interesate referitor la situatia migrationala, specificul activitatiisi caile de solutionare a problemelor stringente la acest compartiment, au fostorganizate si petrecute 9 sedinte, seminare comune si mese rotunde, cuparticiparea reprezentantilor organelor publice centrale, abilitate in domeniulsupravegherii si controlului respectarii regulilor de sedere si combateriimigratiunii ilegale a strainilor si apatrizilor in Republica Moldova, fapt careesential a redus numarul infractiunilor in mediul acestora.


Actualmente, Ministerul Afacerilor Interne, constiintizand faptul ca asigurarea respectarii drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor este imposibila fara combaterea consecventa a criminalitatii, depune toate eforturile intru realizarea sarcinilor trasate de Presedintele Tarii, programele de activitate a Guvernului si Hotararile Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, o atentie primordiala acordand la: - asigurarea prin actiuni eficiente a securitatii cetatenilor de atentate - criminale, cu implicarea pe larg in acest proces a tuturor structurilor statale interesate; - concentrarea eforturilor tuturor fortelor si mijloacelor disponibile, in colaborare fructuoasa cu organele administratiei publice locale, regenerarea garzilor populare; - desfasurarea actiunilor eficiente intru stavilirea criminalitatii de strada, asigurarii securitatii publice, sporirea eficacitatii in profilaxia generala si individuala, a lucrului de prevenire si preintampinare a infractiunilor si, in modul cel mai minutios, de efectuat analiza starii infractionale in sfera relatiilor familiale, cu inaintarea propunerilor concrete privind redresarea situatiei in domeniul dat. Corespondent: Domnule ministru, Va multumesc pentru acordarea acestor informatii utile cetatenilor, dorindu-va realizari pozitive si in continuare.

 • Sinteza
  In anul 2005 s-au inregistrat un numar de 25.831 de cazuri de frauda electorala la nivelul Republicii Moldova
 • Articole
  Zilnic echipajele 902 raspund la peste 2000 de solicitari.
 • Organizatii
  Agentii de securitate
  Birouri notariale
  Cabinete avocati
 • Protan
  In anul 2005 au fost date peste 3500 de amenzi pentru depozitarea necorespunzatoare a deseurilor animale.